Tarieven

Kwartaal abonnement (13 lessen)
Groepsles abonnement (t/m 11 jaar)  €153,-
Groepsles abonnement (vanaf 12 jaar) €165,-
Groepsles abonnement eigen paard/pony bij ons in pension€100,-
Kwartaal abonnement privélessen (13 lessen)
Privéles abonnement€ 230,-
Losse lessen
Losse groepsles (t/m 11 jaar)€15,-
Losse groepsles (vanaf 12 jaar)€17,-
Losse privéles€21,-